Koulutuksella turvatumpi tulevaisuus

21.02.2023


Jokaisella oppilaalla on oikeus saada oppimiseensa tarvitsemansa tuki. Mitä varhemmin lapsi saa tukea oppimisen, neuropsykiatristen tai käyttäytymisen haasteisiin, sitä vaikuttavampaa tuki on. Inkluusio tarkoittaa sitä, että kaikki lapset opiskelevat yhdessä ja siihen on osoitettu riittävät tukitoimet. Tavoite on oikea, mutta arjessa tukitoimet eivät suinkaan aina ole riittäviä. Inkluusio ei toimi ilman riittävän pieniä ryhmiä ja oppilaiden tarpeisiin vastaavaa tukea. Inkluusion on oltava lapsilähtöistä ja tuen resurssit on turvattava varhaisvuosista alkaen.

Koulutuksen kokonaisrahoitus on nostettava pohjoismaiselle tasolle pitkäjänteisellä, hallituskausien yli jatkuvalla ohjelmalla. Viime viikkoina on jälleen uutisoitu suomalaisen koulutustason laskusta sekä Pisa-tulosten heikkenemisestä. Suunta on saatava kääntymään. Ilman riittävää perusrahoitusta ei voida saavuttaa koulutukselle asetettuja tavoitteita.

Koulutuksen kehittämisen rahoituksen tulisi olla strategista sekä nykyistä hankemuotoisuutta pitkäkestoisempaa ja tutkimusperusteista. Kehittämisrahoituksella ei pidä joutua paikkaamaan perusrahoituksen puutteita. Uudistusten toimeenpanoa on tuettava ja tehtävä vaikutusarvioita. Opettajien, oppijoiden ja koulutusjärjestäjien arjen asiantuntemusta tulisi hyödyntää valmistelussa nykyistä enemmän.

Kouluissa on pystyttävä keskittymään perusasioihin ja -taitoihin. Nykyisin liikaa aikaa menee erilaisiin lyhytkestoisiin hankkeisiin ja niiden niiden puitteissa kehitetyt hyvätkin käytänteet jäävät usein vaille jatkuvuutta. Lukutaidon ja tunnetaitojen vahvistaminen on tärkeitä kehittämiskohteita. Opetushallitus on vastikään laatinut suunnitelmia, joilla vastataan Sitran julkaisemaan megatrendiselvitykseen globaaleista kehityssuunnista. Koulutuksen kautta voidaan vaikuttaa tulevaisuuteen, jopa ohjata sitä. OPH:n suunnitelmiin on kirjattu: "Vaikka koulu jo olemassaolollaan ylläpitää erityisesti lasten ja nuorten hyvinvointia, se ei pysty vastaamaan haasteisiin, jollei ydintehtävistä huolehdita vielä nykyistä paremmin. Siihen tarvitaan ammattitaitoisia ja turvallisia aikuisia, joilla on mahdollisuus aidosti kohdata lapsi ja nuori. Hyvinvoivan ja kestävän tulevaisuuden ennakointi ja hallinta edellyttää kasvatuksessa ja koulutuksessa terveyden ja turvallisuuden näkökulmien syventämistä. On tärkeää tukea kasvatusta ja koulutusta vastaamaan hyvinvoinnin haasteisiin, joita lapset ja nuoret tänä päivänä kohtaavat."

Hyvinvoinnin turvaaminen edellyttää moniammatillista yhteistyötä ja toimivaa oppilashuoltoa. Kouluterveydenhoidon, psykologien ja kuraattorien siirtyminen hyvinvointialueuudistuksen myötä hallinnollisesti kauemmas koulujen arjesta, tuo uusia haasteita. Tilanteessa, jossa lasten ja nuorten elämässä on paljon mielenterveyden tuen tarvetta, tämä muutosvaihe on todellakin hoidettava hyvin. Jo ennen soten tuloa, matalan kynnyksen palveluihin (esim. perheneuvola) on joutunut odottamaan liian kauan. Ennaltaehkäisevien palveluiden merkityksestä on puhuttu pitkään. Tähän mennessä niihin ei ole talousarvioita tehtäessä kuitenkaan osoitettu varoja. Nyt jos koskaan, on hyvinvoinnin edistämisen aika. Niin kuntien, hyvinvointialueiden kuin valtionkin tasolla.  

Hannele Saari - Poliittinen blogi
Kaikki oikeudet pidätetään 2022
Luo kotisivut ilmaiseksi!